Meer informatie over onze werkwijze of het maken van een afspraak? Bel +31 646413865, of mail info@launchup.nl

Info


  Leveringsvoorwaarden 

  Leveringsvoorwaarden  Launch Up Online Agency

  Algemene voorwaarden  K.vK. te Rotterdam  52260186

  Artikel.1.  Definities

  1.Onder opdrachtgever wordt verstaan degene die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt.

  2. Onder opdrachtnemer wordt verstaan degene die de opdracht voor de werkzaamheden heeft aanvaard.

  3. Onder de opdracht wordt verstaan het verzoek van de opdrachtgever aan de opdrachtnemer om tegen betaling werkzaamheden te verrichten.

  4. Onder werkzaamheden wordt verstaan al hetgeen de opdrachtnemer ten behoeve van de opdrachtgever, binnen het kader van de door deze met het oog op diens communicatiebelangen verstrekte opdrachten, maakt en/of onderneemt c.q. doet maken en/of ondernemen.

  5.Onder de offerte wordt verstaan de in meer of mindere mate gespecificeerde werkzaamheden en de begroting van de aan die werkzaamheden verbonden kosten.

  Artikel 2 . Afwijkende voorwaarden

  1. Deze voorwaarden gelden voor alle offertes, overeenkomsten en leveringen van de opdrachtnemer, tenzij geheel dan wel gedeeltelijk uitdrukkelijk schriftelijk niet van toepassing zijn verklaard, dan wel slechts van toepassing zijn verklaard voor zover niet strijdig met de schriftelijk vastgelegde afspraken tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.

  2. Bij samentreffen van de door opdrachtgever gehanteerde uniforme inkoopvoorwaarden en de onderhavige voorwaarden zullen de laatste prevaleren.

  3. Door de opdrachtgever gehanteerde c.q. van toepassing verklaarde voorwaarden, die in strijd zijn met deze voorwaarden, zijn niet van toepassing, tenzij door de opdrachtnemer schriftelijk voor akkoord zijn verklaard.

  Artikel 3.  Offertes

  1. Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte anders is vermeld.

  2. Desgevraagd zal de opdrachtnemer voor aanvang van de werkzaamheden een offerte aan de opdrachtgever ter goedkeuring voorleggen. Voor zover zich bij de uitvoering van de opdracht onvermijdelijke afwijking ten opzichte van een offerte voordoen, zal de opdrachtnemer de opdrachtgever hierover in een zo vroeg mogelijk stadium inlichten.

  3. Overschrijdingen van de offertes tot 15% worden als begrotingsrisico door de opdrachtgever geaccepteerd en behoeven dan ook niet als zodanig te worden gemeld.

  Overschrijdingen van offertes als gevolg van verkoopcondities van leveranciers en anderen door de opdrachtnemer ingeschakelde derden, gelden niet als overschrijding, ook niet als die voorwaarden niet apart in een offerte zijn opgenomen, omdat die voorwaarden geacht worden niet alleen aan de opdrachtgever bekend te zijn, maar ook van het begin af aan -voor zover daar mee in overeenstemming- van de onderhavige leveringsvoorwaarden deel uit maken.

  Artikel 4.  Prijzen, leveringen en betalingen

  1. Alle prijzen zijn exclusief BTW en eventuele verzend- en transport- en portokosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

  2. De opdrachtnemer is gerechtigd om prijswijzigingen die zijn opgetreden nadat de offerte is gedaan met de opdrachtgever te verrekenen.

  3. Alle leveringen worden geacht te zijn geschied ter plaatse waar de opdrachtnemer is gevestigd.

  4. Alle betalingen dienen aldaar op een door de opdrachtnemer aan te wijzen rekening te geschieden.

  Artikel 5. Opdrachten wijzigingen

  1. Een opdracht wordt door de opdrachtnemer aanvaard door hetzij de aanvaarding schriftelijk aan de opdrachtgever te bevestigen, hetzij met de uitvoering van de werkzaamheden aan te vangen.

  2. De opdrachtgever is door en vanaf de verstrekking van de opdracht gebonden.

  3. De opdrachtnemer is door en vanaf de aanvaarding van de opdracht gebonden.

  4. Wijzigingen in de opdracht, nadat deze is verstrekt, dienen door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan de opdrachtnemer te worden meegedeeld. Worden de wijzigingen mondeling opgegeven, dan is het risico voor rekening van de opdrachtgever.

  5. De wijzigingen in de opdracht zijn van kracht door en vanaf de aanvaarding ervan door de opdracht-nemer.

  6.  Wijzigingen in de opdracht kunnen tot gevolg hebben dat de overeengekomen levertijd door de opdrachtnemer buiten zijn verantwoordelijkheid wordt overschreden.

  Artikel 6. Relatiebeheer

  1. De opdrachtnemer maakt van alle contacten met de opdrachtgever een bespreekverslag, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

  2. In geval van telefonisch contact wordt alleen een bespreekverslag gemaakt als de inhoud van het gesprek daartoe naar het oordeel van de opdrachtnemer aanleiding geeft.

  3. Als de opdrachtgever naar aanleiding van een bespreekverslag niet binnen

  4 werkdagen na toezending heeft gereageerd wordt de inhoud van het rapport als juist en volledig aangemerkt en zijn opdrachtgever en opdrachtnemer aan de inhoud ervan gebonden.

  4. In geval binnen 4 dagen na het contact door opdrachtnemer actie moet worden ondernomen, zal van tevoren per email accoord van de opdrachtgever worden gevraagd.

  5. De opdrachtnemer zendt het bespreekverslag naar een daartoe bij de opdrachtgever aangewezen persoon.

  Artikel 7. Inschakeling derden

  Indien zulks naar het oordeel van de opdrachtnemer redelijkerwijs noodzakelijk is voor een goede vervulling van een opdracht, dan wel uit de aard van een opdracht voortvloeit, is de opdrachtnemer gerechtigd om namens en voor rekening van de  opdrachtgever derden opdracht tot levering of anderszins terbeschikkingstelling van goederen en/of diensten te geven.

  Artikel 8. Betalingstermijn

  1. Betaling dient, onverminderd het in de volgende leden bepaalde, te geschieden binnen de in de factuur aangegeven termijn en bij gebreke van een dergelijke termijn binnen 14 dagen na factuurdatum.

  2. De opdrachtnemer draagt zorg voor tijdige facturering. Deelfacturering is te allen tijde mogelijk, tenzij zulks uitdrukkelijk schriftelijk is uitgesloten. Uitsluiting van het recht van deelfacturering kan echter nimmer de in navolgende leden genoemde kosten betreffen.

  3. Commercial productie- en (ether-) media en social media kosten dienen door de opdrachtnemer van de opdrachtgever te zijn ontvangen voor het tijdstip waarop de opdrachtnemer tot betaling van deze kosten verplicht is.

  4. Porto- en andere verspreidingskosten voor post reclamezendingen dienen voor verzending/verspreiding door de opdrachtnemer van opdrachtgever te zijn ontvangen.

  5. De opdrachtnemer is, ongeacht de overeengekomen betalingsconditie(s), gerechtigd tot zekerheid voor de  betaling een door hem geaccordeerde bankgarantie van de opdrachtgever te verlangen.

  6. Indien de opdrachtgever niet binnen de afgesproken termijn aan zijn betalingsverplichting jegens de opdrachtnemer voldoet, is hij -zonder dat voorafgaande sommatie en ingebrekestelling vereist is- rente over het factuurbedrag verschuldigd vanaf de dag, waarop de factuur betaald had moeten zijn. Deze rente bedraagt voor elke maand (of gedeelte daarvan) van de overschrijding van de betalingstermijn een twaalfde gedeelte van het op het moment van facturering geldende promessedisconto plus 2%.

  7. Alle kosten, zowel de gerechtelijke als buitengerechtelijke, met betrekking tot de invordering van het door de opdrachtgever verschuldigde en niet tijdig gemaakt, zijn voor de rekening van de opdrachtgever: als betaalde bewijs van de verschuldigheid van deze kosten voldoet overlegging van de desbetreffende facturen: deze kosten worden op minimaal 10% van het betrokken factuurbedrag gefixeerd en zullen ten minste 150,– euro per vordering bedragen.

   

  Artikel 9. Opschorting, staking en ontbinding

  1. De opdrachtnemer is gerechtigd de verdere uitvoering van de opdracht op te schorten c.q. te staken, indien de opdrachtgever de betalingscondities niet in acht neemt en/of in gebreke blijft met het stellen van de verlangde bankgarantie.

  2. Bovendien is de opdrachtnemer gerechtigd de tussen hem en de opdrachtgever bestaande overeenkomsten voor zover deze nog niet zijn uitgevoerd, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, indien de opdrachtgever niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen, die voor hem uit enige met de opdrachtnemer gesloten overeenkomst voortvloeien, alsmede in geval van faillissement of surséance van betaling van opdrachtgever of bij stilleggen of liquidatie van diens bedrijf.

  3. De gevolgen van opschorting, staking en/of ontbinding komen volledig voor rekening en risico van de opdrachtgever.

  4. Opschorting, staking en/of ontbinding laten de betalingsverplichting voor de reeds verrichte werkzaamheden onverlet. Daarenboven is de opdrachtnemer alsdan gerechtigd van de opdracht-gever te vorderen vergoeding van schade, kosten en interesten veroorzaakt door wanprestatie van de opdrachtgever en de ontbinding van de overeen-komst, daaronder begrepen het door de opdracht-nemer gederfde inkomsten.

  Artikel 10. Levertijden

  De opgegeven levertijden gelden slechts bij benadering. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, neemt de opdrachtnemer ten aanzien van de afgesproken levertijden geen enkele garantie op zich en geeft niet-tijdige levering de opdrachtgever geen recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting jegens de opdrachtnemer.

  Artikel 11. Zorgplicht

  1. De opdrachtnemer zal bij het verrichten van de werkzaamheden voor de opdrachtgever de grootst mogelijke zorgvuldigheid aangaande de belangen van de opdrachtgever in acht nemen.

  2. Tevens draagt de opdrachtnemer zorg voor de geheimhouding van alle door de  opdrachtgever in het kader van de opdracht aan de opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens en informatie.

  Artikel 12. Reclames, klachten en bewijs.

  1. Ter zake van zichtbare gebreken moet de opdrachtgever terstond nadat de opdrachtnemer de door hem verrichte werkzaamheden aan de opdrachtgever heeft geleverd of voorgelegd, dan wel binnen 8 dagen na het verschijnen van het reclamemedium, schriftelijk reclameren.

  2. Ter zake van onzichtbare gebreken dient schriftelijk te worden gereclameerd binnen acht dagen nadat zij redelijkerwijs geconstateerd hebben kunnen worden.

  3. Reclames omtrent facturen moeten binnen acht dagen na  de dag van verzending van de facturen schriftelijk bij de opdrachtnemer worden ingediend.

  De betalingstermijn wordt ten gevolge van een dergelijke reclame  niet opgeschort.

  4. Na verloop van voornoemde termijnen worden klachten niet meer in behandeling genomen en heeft de opdrachtgever zijn rechten ter zake verwerkt, tenzij de termijn in een bepaald geval redelijkerwijs verlenging behoeft.

  5. Behoudens tegenbewijs zijn de gegevens uit de administratie van de opdrachtnemer beslissend.

  Artikel 13. Aansprakelijkheid en vrijwaring derden.

  1. De aansprakelijkheid voor werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever, die de opdrachtnemer aan  een derde heeft opgedragen, is beperkt tot zover als de derde de opdrachtnemer effectief vrijwaart. De opdrachtnemer zal al hetgeen doen, respectievelijk de opdrachtgever alle medewerking verlenen die van hem gevergd kan worden om in voorkomend geval een zo hoog mogelijke schade-vergoeding van de betrokken derde te verkrijgen.

  2. De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer tegen alle schadeaanspraken van derden ter zake van de juistheid en de feitelijke inhoud in ruimste zin des woords van in opdracht van de opdrachtgever vervaardigde communicatie-uitingen en andere materialen, die aan hem zijn voorgelegd.

  3. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door het gebruik van de in opdracht van de opdrachtgever vervaardigde communicatie uitingen.

  Artikel 14. Exoneratie

  1. Indien een bezwaar omtrent geleverde goederen en/of diensten door de bevoegde rechter gegrond wordt bevonden en aansprakelijkheid van de opdrachtnemer ter zake wordt vastgesteld, zal deze ter zijner keuze of een vergoeding betalen van ten hoogste de factuurwaarde van het geleverde, of het geleverde gratis vervangen, nadat het oorspronkelijk geleverde door hem is terugontvangen. Tot verdere schadevergoeding is de opdrachtnemer nimmer verplicht.

  2. De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer voor enige schade die hetzij direct, hetzij indirect het gevolg is van gebreken in de door hem geleverde diensten of goederen, is in ieder geval beperkt tot het bedrag van zijn beloning verminderd met de out-of-pocket kosten ter zake van het geleverde. De opdrachtgever doet afstand van zijn recht op grond van wanprestatie ontbinding te vorderen van hetgeen is overeengekomen.

  3. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor beschadiging, verlies of vernietiging van voorwerpen, materialen of gegevens, die hem voor, door of namens de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld. Goederen reizen voor risico van de opdrachtgever.

  Artikel 15. Overmacht

  1. In geval de opdrachtnemer door overmacht wordt verhinderd de overeengekomen werkzaamheden geheel of gedeeltelijk uit te voeren, heeft hij het recht om zonder gerechtelijke tussenkomst de uitvoering der overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, zulks te zijner keuze, zonder dat hij tot enige schade-vergoeding of garantie is gehouden.

  2. Onder overmacht wordt ten dezen verstaan: staking, uitsluiting, brand, machinebreuk en andere bedrijfsstoornissen, hetzij bij de opdrachtnemer hetzij bij zijn leveranciers van goederen en diensten, transportstoringen en andere buiten zijn macht liggende gebeurtenissen, zoals oorlog, blokkade, oproer, epidemie, devaluatie, overstroming en stormen, alsmede plotselinge verhoging van invoerrechten en accijnzen en/of belastingen, vertraging of uitblijven van levering door leveranciers, het niet verkrijgen van benodigde vergunningen en andere overheids-maatregelen.

  Artikel 16. Intellectuele eigendom

  1. Door het geven van een opdracht tot openbaarmaking of verveelvoudiging van door de Auteurswet of enige andere wettelijke regeling  op het gebied van  intellectuele eigendom beschermde objecten, die door of namens de opdrachtgever zelf ter beschikking zijn gesteld, verklaart de opdrachtgever dat geen inbreuk wordt gemaakt  op wettelijke voorschriften en op beschermende rechten van derden en vrijwaart hij de opdrachtnemer voor aanspraken ter zake van derden c.q. voor de directe en indirecte gevolgen, zowel financiële als andere, uit openbaarmaking of verveelvoudiging voortvloeiende.

  2. Alle tekeningen, opticals, cd’s, litho’s, ontwerpen, schetsen,  modellen , templates, websites en dergelijke door of namens Launch Up Online Agency bij de uitvoering van de overeenkomst vervaardigd, evenals gebruiksrechten daarvan, zijn en blijven onvervreemdbaar eigendom van Launch Up Online Agency, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

  3. De opdrachtgever is niet gerechtigd tot enig verder of ander gebruik van het in opdracht vervaardigde dan het tevoren uitdrukkelijk overeengekomen gebruik.

  4. De opdrachtgever is niet gerechtigd tot aanpassing van het in opdracht vervaardigde zonder uitdrukkelijk schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer.

  5. De opdrachtnemer is gerechtigd het in opdracht vervaardigde te signeren.

  Artikel 17. Aard en duur van de overeenkomst

  1. De opdrachtnemer behartigt de communicatie-belangen van de opdrachtgever binnen de grenzen van de verstrekte opdracht. De opdrachtgever is niet gerechtigd zonder overleg met c.q. toestemming van de opdrachtnemer de overeengekomen werkzaamheden tevens door een derde te laten verzorgen. Evenmin is de opdrachtnemer gerechtigd zonder overleg met c.q. toestemming van de opdrachtgever overeenkomstige diensten te verlenen aan andere opdrachtgevers voor zover deze concurreren met de betrokken opdrachtgever.

  2. Tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk wordt overeengekomen, dan wel zulks uit de aard van de opdracht voortvloeit, geldt de opdracht van de opdrachtgever aan de opdrachtnemer voor onbepaalde tijd, met dien verstande dat beide partijen vanaf het moment dat de relatie zes maanden heeft geduurd deze kunnen opzeggen per  aangetekend schrijven met inachtneming van een termijn van zes maanden.

  3. Gedurende de in het voorgaande lid genoemde termijn van zes maanden is de opdrachtgever verplicht de geldende honoreringsafspraak met de opdrachtnemer na te komen als ware er van opzegging geen sprake. Tenzij anders is of op dat moment wordt overeengekomen, bestaat de honorering van de opdrachtnemer voor die periode ten minste uit de volledige mediacommissie op basis van het door de opdrachtgever goedgekeurde mediaplan.

  Artikel 18. Afwikkeling relatie

  1 Alle ontwerpen, reproductiematerialen, teksten, beschrijvingen, artistieke prestaties, films en andere publiciteitsmaterialen die zich bij het einde van de relatie bij de opdrachtnemer bevinden, zullen door hem, indien zulks is overeengekomen, op eerste aanvraag kosteloos aan de opdrachtgever worden overgedragen, nadat al hetgeen de opdrachtgever aan hem verschuldigd is, uit welken hoofde ook, zal zijn voldaan. Alsdan zal de opdrachtnemer ook zonder uitstel de media schriftelijk opdracht verstrekken om de nog af te nemen restanten van de gecontracteerde mediaruimte/-tijd over te schrijven naar de opdrachtgever dan wel een door hem aan te wijzen derde.

  2. In alle gevallen waarin de relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer eindigt, ingevolge enige bepaling van deze voorwaarden of door tussenkomst van de rechter, blijven deze voorwaarden de rechtsverhouding tussen de partijen beheersen, voor zover dit voor de afwikkeling van de relatie noodzakelijk is.

  Artikel 19. Overdracht en plichten

  1. Geen der partijen is gerechtigd de rechten en plichten uit onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten voortvloeiend geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij.

  2.  In de situatie dat de (relevante activiteit(en) van de ) onderneming van de opdrachtgever om welke reden, op welke wijze en in welke vorm dan ook wordt samengebracht met, dan wel wordt voortgezet in een andere onderneming, ontstaat er wat betreft de nakoming van de onder 1 bedoelde verplichtingen van de opdrachtgever een hoofdelijke aansprakelijkheid voor de oorspronkelijke en opvolgende onderneming.

   Artikel 20. Bevoegde rechter

  1. Op alle onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten en op de overeenkomsten welke daarvan een uitvloeisel zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen voortvloeiende uit onder deze voorwaarden gesloten overeen-komsten en op de overeenkomsten welke daarvan een uitvloeisel zijn, zullen tenzij de kantonrechter ter zake van een zodanig geschil bevoegd is, uitsluitend aanhangig kunnen worden gemaakt bij de bevoegde rechter in het arrondissement waarin de opdracht-nemer gevestigd is, zulks met inbegrip van het verkrijgen van voorlopige voorzieningen.

  Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamers van Koophandel te Rotterdam.

  Launch Up Online Agency

  Rotterdam, 10-04-2018

  Voor vragen, productinformatie of informatie over de website zelf, kunt u zich richten tot Anton van Vliet:  info@launchup.nl